برای خرید می توانید به یکی از روش های ذیل اقدام نمایید


از طریق خرید آنلاین موجود در وب سایت که به زودی راه اندازی خواهد شد

واریز مبلغ موجود به یکی از شماره کارت های ذیل و ارسال فیش واریزی

۵۰۵۴-۱۶۱۰-۱۰۱۳-۶۰۰۴     بنام مائده سالاری ( بانک گردشگری )

۵۰۵۴-۱۶۱۰-۱۰۱۳-۶۰۱۲   بنام هادی روزبه ( بانک گردشگری )