برای خرید می توانید به یکی از روش های ذیل اقدام نمایید


از طریق خرید آنلاین موجود در وب سایت اقدام نمایید

واریز مبلغ موجود به  شماره کارت  ذیل و ارسال فیش واریزی

 

۶۱۰۴-۳۳۷۶-۶۱۹۸-۷۸۸۱بنام هادی روزبه ( بانک ملت)